O programu

Znak programa

Prodajno mesto obeleženo ovim znakom, ukazuje da na njemu AMSS član može ostvariti popust korišćenjem AMSS članske i platne kartice, na način da se članu refundira novčani iznos u visini ostvarenog popusta, na tekući račun Kartice. Spisak AMSS partnera i visina popusta dostupni su u nastavku.

Platna kartica

AMSS članska kartica, ima funkciju i platne kartice i članu omogućava da vrši plaćanje robe i usluga Karticom sa popustom kod AMSS Partnera. Kartica je debitna i to Pre paid iz sistema Dina Card i koristi se do iznosa raspoloživih sredstava, koji član uplaćuje na račun Kartice, koji Banka Poštanske štedionice održava bez naknade prema AMSS članu.

Cashback

Kako bi se ostvario popust član prilikom kupovine na prodajnom mestu AMSS Partnera potrebno je da plati AMSS platnom karticom. Po izvršenom plaćanju član je u obavezi da jedan primerak slip / računa potpiše na isti način kao što je potpisao Karticu i vrati ga trgovcu, čime odobrava transakciju. U roku od 30 dana član dobija povraćaj novca na svoju AMSS platnu karticu u visini svih ostvarenih popusta prilikom kupovina.

Uslovi korišćenja

Upoznajte se detaljno sa Uslovima koršćeenja platne funkcije članske platne kartice Auto-moto saveza Srbije u saradnji sa Bankom Poštanska štedionica a.d.

Uslovi korišćenja.pdf

Pravila programa

ORGANIZATOR PROGRAMA

1.1. Program lojalnosti („Program”) organizuje Auto-moto savez Srbije, nezavisno udruženje vozača, sa matičnim brojem 07000456 („Organizator”).
1.2. Program lojalnosti sprovodi društvo sa ograničenom odgovornošću „AMSS loyalty” D.O.O., registrovana u Agencije za privredne registre, sa sedištem u Beogradu, Ruzveltova 16, MB 21341517, PIB 110353503 („Agencija”), na teritoriji Republike Srbije.
1.3. U sprovođenju Programa, Agencija će sarađivati sa privrednim društvima – partnerima Organizatora i Agencije („Partneri”).
OPŠTE ODREDBE

2.1. Program lojalnosti se sprovodi u skladu sa “Uslovima korišćenja platne funkcije Članske kartice Auto-moto saveza Srbije“ u saradnji sa bankom Poštanska štedionica a.d. ( u daljem tekstu: Uslovi)” kao i ovim Uslovima programa lojalnosti „Plati i uštedi“ ( u daljem tekstu: Program) oba pravosnažna danom objavljivanja na na veb-sajtu: www.amsspopusti.rs i na www.amss.org.rs.
2.2. Učesnici u Programu su dužni da se pridržavaju odredbi „Uslova“ i „Program” koji su izrađeni u skladu pozitivnim zakonodavstvenim propisima Republike Srbije.
2.3. Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni uslove „Programa”; sve izmene stupaju na snagu nakon objavljivanja na veb-sajtu: www.amsspopusti.rs i www.amss.org.rs.
OTERITORIJALNA I VREMENSKA OGRANIČENJA

3.1. Program se organizuje i sprovodi na teritoriji Republike Srbije.
3.2. Program lojalnosti počinje sa radom od 22.01.2018. godine. Organizator po sopstvenom nahođenju može izmeniti Period trajanja Programa, produžetkom Perioda ili njegovim prekidom. Promene u Periodu trajanja Programa lojalnosti će biti objavljene na na veb- sajtu: www.amsspopusti.rs.
KRITERIJUMI

4.1. U Programu može koristiti Član Auto-moto Saveza Srbije ( u daljem tekstu: Član AMSS) u skladu sa „Pravinkom o ostavrivanju članstva i članskih pogodnosti AMSS “ ( u daljem tekstu: Pravinik).
4.2. Smatra se da svaki Član AMSS koje učestvuje u Programu, prihvata Pravilnik, i poštuje Uslove i Program obajvljen na sajtu www.amsspopusti.rs i www.amss.org.rs
4.3. Svaki Član AMSS može koristiti povlastice predviđene Programom neograničeno, u toku trajanja aktinog Članstva u skladu sa Pravilnikom.
4.4. Korišćenje određenih povlastica, popusta, datih kroz Programu je uslovljen posedovanjem i plaćanjem robe ili usluga kod Partnera koji učestvuju u Programu sa Članskom karticom AMSS koja ima funkciju i platne kartice Banke Poštanska štedionica iz sistema Dina Card ( u daljem tekstu: Kartica).
4.5. Korisnik Programa, Član AMSS, ostvaruje popuste prilikom plaćanja robe i usluga u prodajnim objektima u Republici Srbiji (Partneri) sa kojima AMSS sarađuje kroz Program, na način da se Članu refundira novčani iznos u visini ostvarenog popusta, iskazanog sajtu www.amsspopusti.rs na račun ove kartice na mesečnom nivou.
OPIS POVLASTICA PROGRAMA

5.1. Povlastice za Članove AMSS kao korisnike Programa su popusti prilikom kupovine robe ili korišćenja usluga, i biće ugovoreni od strane Agencije, a obezbeđeni od strane Partnera Programa pod uslovima utvrđenim za odgovarajuću pogodnost.
5.2. Iznos važećih popusta Ugovorenim od strane Agencije, za korisnike, Članove AMSS, na prodajnim mestima Partnera objavljeni su na sajtu www.amsspopusti.rs.
5.3. Ostvarivanje popusta je uslovljeno kupovinom robe ili usluga sa AMSS članskom i platnom karticom, debitnom iz sistema Dina, do iznosa raspoloživih sredstava koja su uplaćna na račun kartice kod Banke, Poštanska štedionia a.d., od strane korisnika, Člana AMSS.
5.4. Popusti se ostvaruju samo u objektima Partnera na kojima ima istaknut znak AMSS “Plati i uštedi“.
5.5. Agencija će izvršiti povrat novčanih sredstava Članu AMSS do 7. u narednom mesecu za prethodni, a nakon izvršenog obračuna za prethodni mesec. Tom prilikom će obračunati i prijaviti porez na dohodak građana – Člana AMSS, te izmiriti poresku obavezu nastalu po osnovu povrata navedenih novačnih sredstava.
5.6. Organizator ne daje nikakve garancije da će popusti biti raspoložive tokom celog perioda Programa. U slučaju više sile ili drugih sličnih okolnosti koje nisu mogle biti predviđene, izbegnute ili sprečene, povlastice mogu biti zabranjene ili prekinute i astavljene. Učesnik može iskoristiti određenu povlasticu samo ako je ona dostupna u odgovarajućem trenutku.
PREKID PROGRAMA LOJALNOSTI

6.1. Agencija ili Organizator može bezuslovno prekinuti Program lojalnosti i/ili pogodnosti predviđene Programom zbog više sile ili drugih objektivnih razloga.
PRIMEDBE I SPOROVI

7.1. Primedbe od strane Učesnika koje se odnose na sprovođenje Programa lojalnosti mogu se poslati u pisanoj formi ili putem elektronske pošte na adresu primedbe@amsspopusti.rs.
7.2. Svaki učesnik treba da pošalje svoju primedbu najkasnije u roku od 3 dana od dana završetka Programa lojalnosti. Primedbe poslate nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.
7.3. Svi sporovi između Organizatora, Agencije, Partnera ili učesnika u Programu lojalnosti će se rešavati uz međusobnu saglasnost. U suprotnom, spor podleže rešenju od strane nadležnog suda.
ODGOVORNOST

8.1. Agencija i Organizator ne snose odgovornost za nemogućnost korišćenja određene Pogodnosti iz razloga koji su van kontrole Agencije ili Organizatora.
8.2. Agencija i Organizator neće biti odgovorni za bilo kakve tehničke probleme koji se odnose na učešće u Programu, koji su izvan kontrole Agencije ili Organizatora.
ZAŠTITE PODATAKA

9.1. Lični podatci korisnika Kartice čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Aktivacija Kartice, korišćenje i ograničenja kao i rok važenja Kartice, reklamacije Člana AMSS te postupanje u slučaju gubitka Kartice ili kradje defnisane su odredbama Uslova dostupnom na veb-sajtu: www.amsspopusti.rs kao i na www.amss.org.rs
10.2. Sve izmene i dopune ovog Programa, Organizator i Agencija će objaviti na svojim internet stranicama, www.amsspopusti.rs i www.amss.org.rs, na koji način će se izmene smatrati dostupne korisnicima, Članovima AMSS, i ukoliko Član AMSS nastavi da koristi karticu nakon objavljivanja izmena i dopuna Uslova, smatra se da je saglasan sa izmenama i da iste prihvata.

Uskoro lista partnerskih mesta...

KONTAKTI

Saznajte nešto više o nama.

  • Gubitak ili krađa kartice

    Gubitak ili krađu AMSS platne kartice prijavite odmah kontakt centru Banke na broj telefona 011-2020292 kako bi blokirali istu a novu AMSS platnu karticu najkasnije u roku od 30 dana nakon prijave dostavili Vam na kućnu adresu.

  • Reklamacije

    Sve reklamacije član podnosi Službi članstva AMSS pozivom na broj telefona 011/3331131 ili putem email-a: clanstvo@amss.org.rs